Самостійна робота № 6

  Тема: Нормування праці на допоміжних дільницях та процесах

  Мета роботи: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:

  - знати суть такелажних робіт;

  - аналізувати показники, від яких залежить норма виробки на такелажні роботи;

  - розуміти характеристику монтажно-демонтажних робіт;

  - знати формулу, по якій визначається норма часу при нормуванні монтажно-демонтажних робіт;

  - розрізняти послідовність виконання ремонтних робіт;

  - розуміти поняття «норма часу на окремі види робіт».

  Основні питання теми

  1. Нормування такелажних робіт.

  2. Нормування монтажно-демонтажних робіт.

  3. Нормування робіт по ремонту машин та обладнання.

  Рекомендована література

  1. Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. – М: Высшая школа, 1976, с. 189 – 195.

  Теоретичні відомості

  Нормування такелажних робіт

  Рухливість робіт на гірничому підприємстві обумовлює великий обсяг і поступове збільшення тривалості доставки матеріалів і устаткування на дільниці.

  Вантажі, що доставляються, розділяються на:

  - габаритні - матеріали і устаткування, що вміщуються в транспортні посудини (платформи, вагонетки);

  - негабаритні - вантажі, які по своїх розмірах не вміщуються в ці посудини.

  Габаритні і негабарити вантажі, у свою чергу, діляться на легковагі, маса яких не перевищує 100 кг, і ваговиті, маса яких більше 100 кг

  Такелажні роботи включають навантажувально-розвантажувальні роботи і доставку (транспортування) вантажів на дільниці.

  Такелажні роботи на поверхні і в шахті виконуються бригадою або ланкою робочих за допомогою різних підйомних пристроїв, машин і приладів. Перед початком роботи робочі оглядають робоче місце, обмірюють вантаж і визначають його розміри, підганяють вагонетки або платформи до місця вантаження, при необхідності зрощують і зв'язують вантаж тросами і канатами. При механізованому вантаженні і вивантаженні ваговитого обладнання і матеріалів автокраном або автонавантажувачем водій готує їх до роботи, а робітники готують вантаж до вантаження або вивантаження, після чого роблять строповку, використовуючи спеціальні прилади (лапи, цапфи тощо), і подають водію сигнал до підйому, переміщення і опускання вантажу. Для вантаження у вагонетки або в платформи ваговитого вантажу використовуються тельферна установка і лебідки. Довгомірні матеріали (труби, рейки) спускаются в шахту під кліттю, перед цим їх кінці зв'язують дротом; робота ця виконується двома ланками робітників: перша ланка готує вантаж до спуску, а друга - приймає вантаж; при видачі вантажу на поверхню обов'язки між ланками відповідним чином перерозподіляються.

  Транспортування вантажів здійснюється у вагонетках або платформах за допомогою лебідки або не механізованим способом.

  Норми виробки на такелажні роботи встановлюються окремо для навантажувально-розвантажувальних робіт і для транспортування вантажів, що дозволяє правильно визначити трудомісткість роботи в цілому і окремих її елементів.

  Норми виробки встановлюються в тоннах залежно від маси вантажу, виду роботи, способу її виконання, відстані транспортування, кута нахилу виробки, по якому вона здійснюється; а для робіт на поверхні: - ще і від температури повітря. Норми виробки розраховуються на одного робітника або на ланку. Так, наприклад, норми виробки на вантаження у вагонетки ваговитого устаткування і матеріалів за допомогою лебідки встановлені у розмірі 25,6-44,7 т, а на вантаження їх автокраном - 124,4-234,2 т на ланку з трьох чоловік. Якщо робітники постійно виконують декілька видів робіт то на ці роботи встановлюється комплексна норма виробки.

  Нормування монтажно-демонтажних робіт

  Демонтаж вуглевидобувних комплексів розпочинається з розбирання комбайна на транспортабельні частини з вантаженням їх на платформи. При демонтажі конвеєра знімається скребковий ланцюг, розбирається конвеєрний став по секціях, демонтуються приводна і натяжна голівки. Гідросистема і гідрофіковане кріплення демонтуются, починаючи від конвеєрного штреку.

  Монтаж комплексу починається з установки приводу головного конвеєра, оскільки це визначає положення кріплення в лаві відносно конвеєрного штреку, потім монтуються конвеєрний став, секції кріплення і гідросистема. Після закінчення монтажу секцій кріплення і конвеєра (за винятком двох-трьох останніх секцій) робиться монтаж комбайна, який переганяється до конвеєрного штреку, після чого монтуються останні секції кріплення, під'єднується маслостанція і здійснюється випробування комплексу.

  Монтажно-демонтажні роботи виконуються комплексною бригадою, чисельність ланок якої при демонтажі-монтажі гідрофікованих кріплень, конвеєрів і комбайнів складає три-чотири людини в зміну, а при демонтажі-монтажі гідросистеми - дві людини.

  Для скорочення терміну виконання робіт рекомендується чотирьох- змінний їх режим.

  Роботи по монтажу і демонтажу кожного з вузлів комплексу складаються з численних операцій.

  На монтажні і демонтажні роботи встановлюють норми часу в нормо-годинах на певного вимірника обсягу роботи, в якості якого приймається машина, цей вид устаткування в цілому або їх окремі частини.

  Розрахунок норм часу здійснюється по формулі:

  , нормо-год.

  - сумарний норматив часу на основні операції на одиницю роботи (вимірник), нормо-хв.;

  - сумарний норматив часу на допоміжні операції на одиницю роботи (вимірник), нормо-хв.;

  К - коефіцієнт, що враховує витрати часу на підготовчо-заключні операції, особисті потреби і відпочинок.

  Єдині і типові норми часу на монтажно-демонтажні роботи встановлюються залежно від типу устаткування та обводненості робочого місця, а для робіт, що виконуються в монтажній або демонтажній камері, - також з урахуванням її висоти. Для деяких демонтажних робіт на норми впливають і інші фактори.

  Нормування робіт по ремонту машин і устаткування

  Методика нормування ремонтних робіт визначається місцем їх виконання, умовами, складом і характером. У електромеханічних майстернях умови і склад роботи по ремонту окремих видів устаткування постійні, є можливість точного обліку виконаних обсягів роботи, тому тут можуть бути встановлені норми часу або виробки з відрядною оплатою праці або із застосуванням погодинно-преміальної системи оплати у поєднанні з видачею нормованих завдань. При аварійному ремонті, який виконується на робочих місцях бригадами електрослюсарів, таких умов немає, склад, обсяг і характер ремонтних робіт у кожному окремому випадку бувають різними, тому тут встановлюються нормативи чисельності ремонтних робітників.

  У електромеханічній майстерні підприємства виконуються поточний ремонт електродвигунів і капітальний ремонт деяких видів устаткування (не у вибухонебезпечному виконанні), а також виготовлення або відновлення окремих деталей машин на верстатах, на робочих місцях здійснюється поточний ремонт іншого устаткування.

  Ремонтні роботи здійснюються в такій послідовності:

  - після приймання машини (чи устаткування) в ремонт вона розбирається на окремі частини або вузли, які очищаються або промиваються гарячим содовим розчином або керосином в спеціальному приміщенні, обладнаному мийними ваннами і стелажами;

  - після промивання деталей окремих вузлів визначається їх придатність в результаті зовнішнього огляду і обміру і робиться розсортування їх на придатні, що підлягають ремонту, і непридатні;

  - придатні деталі доукомплектовувалися новими або відновленими і спрямовуються на складання окремих вузлів машини;

  - збирається машина в цілому з відремонтованих вузлів;

  - робиться остаточне регулювання і випробування відремонтованої машини, після чого вона здається майстрові.

  Таким чином, роботи по ремонту машин і устаткування поділяють на наступні стадії: підготовка до ремонту, розбирання, ремонт, складання, випробування і здача. Роботи в стадіях розбирання, ремонту і складання робляться по вузлах (наприклад, для вугільного комбайна - подаюча частина, ріжуча частина, вантажник, зрошувальна система тощо; для скребкового конвеєра - приводна і натяжна голівки, редуктор, приводний вал, скребковий ланцюг та ін.). Вузли діляться на підвузли (наприклад, підвузлами подаючої частини комбайна є колінчастий вал, канатний барабан та ін.), останні складаються з окремих деталей.

  Склад і характер робочих процесів по ремонту машин і обладнання має ряд специфічних відмінностей від гірничих робіт, головні з яких наступні:

  - значна більша різноманітність і число операцій (наприклад, розбирання редуктора скребкового конвеєра складається з 25 операцій: злити олію з редуктора і віднести в комору, відвернути болти і зняти велику кришку редуктора і т. д.; ремонт редуктора - з 13 операцій: перевірити мітчиком різьбові отвори для кріплення кришок, зачистити і запилити нерівності поверхень заварених отворів в кришках редуктора);

  - непостійність складу ремонтних робіт одного і того ж обладнання залежно від типу ремонту (капітальний, поточний), його характеру (профілактичний, аварійний) і міри зношеності деталей. На гірничих роботах склад робочих процесів більше постійний;

  - значно велика тривалість ремонту окремих машин, що досягає 15 діб і більше (при капітальному ремонті). На гірничих роботах тривалість виробничого циклу не перевищує 1,5-2 доби, а у більшості випадків буває значно менше;

  - відмінність кваліфікаційного і чисельного складів робітників, зайнятих на ремонті окремих вузлів і в різних його стадіях (наприклад, при складанні редуктора скребкового конвеєра для установки шестерні в корпус редуктора потрібні два електрослюсарі 4-го і 6-го розрядів, а для виготовлення картонних прокладень під кришки шарикопідшипників - один електрослюсар 4-го розряду і т. д.).

  В силу усіх цих особливостей для робіт по ремонту машин і устаткування встановлюються зазвичай не норми виробки, а норми часу на цю роботу по окремих стадіях, вузлах, підвузлах з вказівкою деталі або підвузла, до якої відноситься операція, числа робітників і тарифного розряду. Наприклад, норма часу на складання приводної голівки скребкового конвеєра складає: по роботі "встановити сектор храпового колеса і закріпити болтами" - 0,1 нормо-год. при виконанні її одним слюсарем 4-го розряду; по роботі "транспортувати редуктор до місця складання, встановити його на випробувальний стенд, з'єднати з електродвигуном і підключити до мережі" - 0,8 нормо-год. при виконанні її двома слюсарями 4-го розряду і т. д.

  Норми часу на окремі види робіт НЧ розраховуються по формулі:

  , нормо-год.

  Квід – - коефіцієнт відпочинку (Квід = 0,12).

  - норматив часу на підготовчо-заключні операції (10 хв.);

  - норматив часу на особисті потреби (10 хв.);

  Тзм - встановлена тривалість робочої зміни, хв.

  Відрядні розцінки розраховуються множенням годинної тарифної ставки (для робіт, що виконуються одним робітником або декількома робітниками одного і того ж розряду) або середньої її величини (при виконанні роботи декількома робітниками різних розрядів) на норму часу.

  Як було сказано, в електромеханічних майстернях виконуються і верстатні роботи, що складаються з окремих операцій. У даному випадку операцією називається частина технологічного процесу, що охоплює усі послідовні дії з обробки предмету праці (деталі), аж до моменту зняття його з верстата (наприклад, операції токарної, фрезерної, термічної і шліфувальної обробки деталей).

  Операції поділяються на переходи. Переходом називається частина операції, при якій оброблювана поверхня деталі, різальний інструмент і режим роботи устаткування залишаються постійними (наприклад, при токарній обробці - чорнова обробка, полягає в проточці великих контурів, проточці по розмірах відповідно до креслення, нарізка різьблення тощо).

  Переходи діляться на проходи. Проходом називається частина переходу, обмежена зняттям одного шару матеріалу (стружки) з оброблюваної деталі.

  При нормуванні верстатних робіт визначається штучний час, тобто норма часу на виконання цієї операції по обробці деталі.

  Виконання роботи

  Законспектувати та знати:

  - суть такелажних робіт;

  - показники, від яких залежить норма виробки на такелажні роботи;

  - характеристику монтажно-демонтажних робіт;

  - формулу, по якій визначається норма часу при нормуванні монтажно-демонтажних робіт;

  - послідовність виконання ремонтних робіт;

  - поняття «норма часу на окремі види робіт».

  Питання для самоконтролю

  1. Що представляють собою такелажні роботи?

  2. Від яких показників залежить норма виробки на такелажні роботи?

  3. В чому сутність монтажно-демонтажних робіт?

  4. По якій формулі визначається норма часу при нормуванні монтажно-демонтажних робіт?

  5. В якій послідовності виконуються ремонтні роботи?

  6. Як визначається норма часу на окремі види робіт?

  Тематичний контроль

  - перевірка конспекту;

  - підсумкове заняття.