Самостійна робота № 5

  Тема: Методика розрахунку нормативів чисельності погодинно оплачуваних робочих

  Мета роботи: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:

  - знати та аналізувати категорії робіт, які виконуються погодинно оплачуваними робочими;

  - розуміти методику розрахунку нормативів;

  - розкрити суть аналітичного(диференційованого) методу;

  - мати поняття про укрупнений метод;

  - розуміти як встановлюється норматив чисельності електрослюсарів на експлуатаційних дільницях шахт.

  Основні питання теми

  1. Категорія робіт, які виконуються погодинно оплачуваними робочими.

  2. Методика розрахунку нормативів.

  Рекомендована література

  1. Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. – М: Высшая школа, 1976, с. 195 – 204.

  Теоретичні відомості

  У всіх галузях гірничодобувної промисловості всі види робіт, що виконуються погодинно оплачуваними робітниками, поділяються на дві категорії:

  1. Безпосередньо пов'язані з виготовленням або переробкою матеріалів (наприклад, переробка кріпильного лісового матеріалу, вироблення теплової, електричної або пневматичної енергії тощо);

  2. Обслуговуючі основне виробництво:

  - вибухові роботи;

  - підтримка в робочому стані машин, устаткування, гірничих виробок, будівель і споруд;

  - забезпечення безпеки, охорона праці, промсанітарія;

  - навантажувально-розвантажувальні, транспортні і такелажі роботи;

  - контроль якості продукції (набір і оброблення проб вугілля або руди, бракування продукції);

  - зберігання і видача матеріальних цінностей (обслуговування складського господарства);

  - обслуговування телефонного, селекторного зв'язку, промислового телебачення.

  Чисельність погодинно оплачуваних робітників на гірничих підприємствах складає близько 50% загального складу робітників.

  Методи нормування праці цих робітників залежно від наявності або відсутності певного об'єму роботи по даному процессу, функції обслуговування, а також від стабільності складу цих процесів поділяються на аналітичний, заснований на диференціації процесів, і укрупнений, заснований на статистичному факторному аналізі без диференціації процесів.

  Робота, що виконується погодинно оплачуваними робітниками, поділяється на:

  - роботу, яка регулярно повторюється і більш менш стабільна по своєму складу і вмісту (наприклад, ремонт виробок);

  - роботу, яка нерегулярно повторюється, нестабільну за своїм змістом в окремі моменти часу (наприклад, роботи по ремонту обладнання). Ті та інші види робіт можуть мати певний об'єм, що піддається виміру, і не мати його в тих випадках, коли робота зводиться до виконання певних функцій обслуговування.

  Роботи, що регулярно повторюються і мають об'єм, що піддається виміру, зазвичай нормуються по методиці, вживаній для гірничих робіт або допоміжних процесів. Для робіт, що нерегулярно повторюються і не мають певного об'єму, встановлюються норми витрат праці на зміну, виражаються в укрупнених нормативах чисельності робітників, нормах і зонах обслуговування. Для розподілу робочих по видах робіт, а також для встановлення нормованих завдань нормативи чисельності робітників повинні доповнюватися нормами часу на виконання окремих операцій, на основі яких встановлюється нормативна тривалість їх виконання і чисельність робітників. У гірничовидобувній промисловості такий порядок нормування праці прийнятий для робітників електромеханічних майстерень.

  Для забезпечення необхідної точності нормативів чисельності робітників треба вирішити питання про те, чи варто їх встановлювати по професіях робітників і видах робіт або укрупнено по службах, об'єднуючих ряд професій. При укрупненому встановленні нормативів знижується їх точність і універсальність, зростає кількість чинників, що враховуються, таблиць нормативів і об'єм їх збірок, оскільки необхідно враховувати різні значення всіх чинників. При диференціації нормативів по професіях буває важко розмежувати відповідні роботи, розподілення яких залежить від чинників, які не підлягають обліку. Таке положення склалося, наприклад, для електрослюсарів експлуатаційних ділянок чергових і по ремонту обладнання. Крім того, деякі роботи, що відносяться до робітників різних професій, можуть виконуватися робітниками однієї професії в порядку поєднання (наприклад, машиніст підземних установок поєднує обов'язки машиніста насосних установок). У практиці нормування чисельності погодинно оплачуваних робітників встановлюються укрупнені нормативи (наприклад, для електрослюсарів на дільницях і в ремонтно-механічній майстерні, робітників пилевентіляціонної служби тощо) і нормативи по професіях з однорідним складом роботи (наприклад, для машиністів шахтних машин і механізмів по зарядці батарей акумуляторних електровозів, машиністів подземних машин тощо). Можливість поєднання професії визначається залежно від навантаження по показнику використання робочого часу протягом зміни.

  Методика розрахунку нормативів

  1. Аналітичний (диференційований) метод. При застосуванні аналітичного методу норма обслуговування Н обсл. розраховується за формулою:

  ,чоловік.

  де Но - середньозмінна нормативна трудомісткість обслуговування даного об'єкту, нормо-год;

  - встановлена тривалість робочої зміни, хв.

  Величина Но визначається за окремими елементами роботи, трудомісткість яких встановлюється в результаті фотоспостережень. Ці елементи поділяться на основні та додаткові. До основних елементів відносяться дії робітника, безпосередньо пов’язані з виконанням даної роботи (основні і допоможні операції), наприклад, у наладчика обладнання - налагодження, виготовлення деталей, а до додаткових - подготовчо-заключні операції, обслуговування робочого місця.

  Нормативна трудомісткість обслуговування об'єкта Но розраховується за формулою:

  чол.- год.

  де Т - норматив трудомісткості основних функцій обслуговування, нормо-год;

  i - індекс позначення окремих елементів роботи;

  п - кількість елементів;

  Кдод – коефіцієнт, який враховує виконання робітником допоміжних, не властивих йому функцій, не врахованих нормою часу.

  Зона обслуговування (кількість обслуговуваних одним або групою робітників об'єктів) визначається за формулою:

  , одиниці

  2. Укрупнений метод. При застосуванні укрупненого методу нормативна чисельність робітників Н ч (норма обслуговування Но) встановлюється за формулою:

  , чол.

  де - нормативна явочна чисельність робітників у зміну;

  а - кількість одиниць обладнання, на яке розраховується норма обслуговування.

  Норматив чисельності робітників Нч визначається на зміну без віднесення до одиниці обладнання.

  Величини та Нч визначаються наступним чином:

  а) на кожному підприємстві збираються відомості про фактичну явочну середньозмінну чисельності робітників, що виконують дану роботу;

  б) вивчається стан організації праці, виявляються і аналізуються втрати часу. Для цього використовуються дані фотографії робочого дня або моментоспостережень з охопленням ними не менше 25% загальної чисельності робітників. Для врахування відмінностей в завантаженні і темпі роботи рекомендується провести також фотографії робочого дня в три періоди місяця: на початку місяця, в середині і в кінці. В результаті аналізу цих матеріалів необхідно виявити рівень організації праці та використання робочого часу. Наприклад, при аналізі організації праці робітників по ремонту обладнання необхідно з'ясувати:

  - закріплені ремонтні електрослюсарі за дільницею і кому вони підпорядковані;
  - кількість, тривалість і причини простоїв обладнання на дільницях;
  - проведені заходи щодо підвищення надійності обладнання;
  - форми поділу і кооперації праці між ремонтними та іншими робочими (суміщення професій і його доцільність);

  - добовий, тижневий і річний режими ремонтних робіт;
  - технологічну і організаційну оснастку робочих місць електрослюсарів, наявність запасних частин;

  - пропозиції працівників дільниць по поліпшенню організації ремонтних робіт;

  в) на основі аналізу існуючої організації робіт, які виконуються робочими, проектується більш раціональна організація (зміст роботи має відповідати даним тарифно-кваліфікаційного довідника з урахуванням доцільного суміщення професій; форма організації праці повинна виключати простої).

  Основні принципи організації праці:

  -плановість і систематичність обслуговування робочих місць;
  - відповідність режиму роботи з обслуговування робочих місць режиму роботи даної дільниці;

  - своєчасне (до початку роботи) забезпечення необхідними матеріалами;
  - комплексна ув'язка і узгодження всіх функцій обслуговування; забезпечення відповідальності за якість виконуваної роботи (наприклад, закріплення обладнання за певними робочими тощо);

  -економічність;

  г) розраховується коефіцієнт зайнятості робочих по окремим видам робіт у відповідність з запроектованою організацією праці;

  д) розраховується нормативна явочна чисельність робітників.

  Ун і ф і кація нормативів чисельності робітників

  Склад факторів, що впливають на чисельність робітників, зайнятих на допоміжних процесах, той же, що і на відрядно оплачуваних роботах. Однак до факторів, що впливають на чисельність робітників, зайнятих на допоміжних процесах, додаються структурні, пов'язані з кількістю обслуговуваних дільниць, об'ємом і складністю робіт.

  Характер залежності чисельності робітників від впливу окремих факторів відповідає характеру залежності при нормуванні праці на відрядно оплачуваних гірничих роботах, тому в даному випадку цілком застосовні методи кореляційного аналізу.

  Уніфікація нормативів чисельності робочих може бути проведена в такий спосіб.

  1. Послуги по допоміжних роботах поділяються на види, а робітники, які виконують їх, - на відповідні категорії.

  2. Підприємства поділяються на групи за ознакою однорідності типовизначающих факторів для отримання вихідних даних по кожному виду роботи (наприклад, при нормуванні чисельності ремонтних електрослюсарів на експлуатаційній дільниці - на шахти з пластами пологими і крутими).

  3. Визначається кількість підприємств по кожній з таких груп для обстеження і отримання вихідних даних.

  4. Проводиться попередній відбір факторів, що впливають на трудомісткість даної роботи і чисельність робітників.

  5. Визначаються діапазон окремих факторів і коефіцієнт варіації значень трудомісткості робіт за даними попередньо проведених спостережень.

  6. Знаходиться кількість градацій окремих факторів.

  7. Знаходиться необхідну кількість змінних спостережень по кожній градації фактора.

  8. Проводиться укрупнення фіксованих градацій.

  9. Визначаються попередні абсолютні інтервали між окремими нефіксованим градаціями фактора.

  10. Будується макет таблиці нормативів чисельності робітників відповідно до прийнятих факторами і числом їх градацій.

  11. Розподіляється загальна необхідна кількість спостережень за окремими видами робіт на підприємствах і градаціях факторів.

  12. Проводяться спостереження за окремими видами робіт.

  13. Обробляються матеріали спостережень і встановлюються нормативи трудомісткості робіт з огляду на фіксовані і нефіксовані градації факторів; будуються графіки залежності трудомісткості робіт від прийнятих факторів зі згладжуванням отриманих значень.

  14. Розраховуються нормативи чисельності робітників для окремих поєднань градацій факторів і заповнюється макет таблиці нормативам.

  В становлення нормативів чисельності робітників на допоміжних процесах для підприємства

  Методика встановлення нормативів чисельності робітників розглянута на прикладі встановлення нормативу чисельності електрослюсарів на експлуатаційних дільницях шахт. Змістом роботи підземних електрослюсарів експлуатаційної дільниці є: огляд, монтаж, демонтаж, поточний і планово-попереджувальні ремонти всього механічного, електричного і гідравлічного устаткування, кабельної, освітлювальної, трубопровідної мереж і апаратури автоматизації та дистанційного управління, обслуговування розподільного пункту, нарощування і навішування конвеєрних стрічок, перевірка правильності експлуатації машин гірниками, участь в перегоні екскаваторів, перенесенні кабелів, подовженні і перенесенні конвеєрних линій на розрізах тощо.

  Нормативна явочна чисельність електрослюсарів залежить: на експлуатаційних дільницях вугільних шахт - від кількості діючих очисних вибоїв на дільниці, числа основних відокремлених механізмів в роботі, режиму роботи дільниці тощо; на розрізах - від протяжності низьковольтної лінії і кількості одиниць основного гірничого устаткування.

  До основних механізмів, що враховуються при встановленні нормативів, наприклад, на шахтах відносяться виймальні і прохідницькі комбайни, стругові установки, конвеєри, органне кріплення тощо. Якщо на дільниці виконуються і підготовчі роботи, нормативи визначаються з урахуванням всіх робочих механізмів як в очисних, так і в підготовчих забоях.

  Залежно від зазначених умов загальна нормативна явочная чисельність електрослюсарів на експлуатаційних дільницях шахт, наприклад, Донбасу, становить 2-10 чол. Крім того, на дільницях, де встановлені автоматизовані конвеєрні лінії, для їх налагодження передбачається додаткове число електрослюсарів з розрахунку 0,2 чол.-зміни у видобувну зміну на кожний наступний привід понад шести. У комплексно-механізованих лавах з добовим навантаженням 1000 т і більше число електрослюсарів має бути не менше 3 чоловік в зміну.

  Виконання роботи

  Законспектувати та знати:

  - визначення та приблизний перелік робіт, які виконуються погодинно оплачуваними робочими;

  - методика розрахунку нормативів:

  а) при аналітичному методі,

  б) при укрупненому методі;

  - встановлення нормативу чисельності електрослюсарів на експлуатаційних дільницях шахт.

  Питання для самоконтролю

  1. Наведіть перелік робіт, які виконуються погодинно оплачуваними робочими.

  2. В чому полягає суть методики розрахунку нормативів?

  3. Як встановлюється норматив чисельності електрослюсарів на експлуатаційних дільницях шахт?

  Тематичний контроль

  - перевірка конспекту;

  - практична робота № 3, № 4;

  - підсумкове заняття.