Самостійна робота № 4

  Тема: Методика визначення поправочних коефіцієнтів до норм виробітку

  Мета роботи: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:

  - розрізняти види факторів, що впливають на рівень норм виробки;

  - знати формули визначення поправочних коефіцієнтів до норм виробки та вміти їх розраховувати.

  Основні питання теми

  1. Класифікація факторів, які впливають на рівень норм виробки.

  2. Методика визначення поправочних коефіцієнтів до норм виробки.

  Рекомендована література

  1. Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. – М: Высшая школа, 1976, с. 179 – 183.

  Теоретичні відомості

  З метою спрощення таблиць збірника норм виробітку і зменшення його обсягу частина норм може враховуватися за допомогою поправочних коефіцієнтів.

  Виняток тих чи інших факторів з таблиці норм і обліку їх за допомогою поправочних коефіцієнтів можливо за умови, коли даний фактор або окремі його градації зустрічаються лише на невеликій частині робочих місць або коли кількість норм по данному процесу вийшла значною і таблицю норм бажано спростити.

  Фактори і їх градації, що відображаються в таблиці норм, називаються основними, а враховуються за допомогою поправочних коефіцієнтів - додатковими. В якості основних факторів вибираються найпоширеніші.

  Додатковими факторами можуть бути:

  1) гірничо-геологічні або технічні умови, що викликають зміну абсолютної або питомої величини витрат часу на окремі операції або перерви при виконанні даного процесу;

  2) гірничо-геологічні або технічні умови, що викликають зміну в складі операцій або перерв при виконанні даного процесу (наприклад, наявність або відсутність породних прошарків при виїманні вугілля, наявність або відсутність маневрів на вантажному пункті тощо);

  3) умови, пов'язані з розмірністю норм виробітку та які враховуються при переведенні їх з однієї одиниці вимірювання в іншу (наприклад, щільність вугілля при переведенні норм виробітку на виїмання вугілля з кубічних метрів в тонни).

  Для додаткових чинників (1-ї та 2-ї групи умов) поправочний коефіцієнт Кп розраховується за формулою

  де Н - норми виробітку за тими градаціями даного чинника, які повинні враховуватися за допомогою поправочного коефіцієнта, і окремим градаціям інших факторів;

  Но - основні (табличні) норми виробітку за обраною основною градацією даного чинника і відповідним градаціях інших факторів;

  п0 - - кількість табличних норм без урахування даного фактора.

  Норми виробітку за виключеними із таблиці градаціях знаходяться множенням величини основних норм на поправочний коефіцієнт Кп. Якщо вводиться кілька поправочних коефіцієнтів, то основна норма множиться на добуток цих коефіцієнтів.

  Норми виробітку, розраховані за допомогою поправочних коефіцієнтів, виходять досить точними, якщо окремі значення

  при розрахунку за формулою однакові або мають незначні відмінності.

  У ряді випадків єдиний поправочний коефіцієнт не дозволяє забезпечити достатню точність норм і повинен бути диференційованим.

  Необхідність в диференціації величини поправочного коефіцієнта виникає в наступних випадках:

  а) коли є більше двох градацій фактора, вплив якого намічається врахувати за допомогою поправочних коефіцієнтів. В цьому випадку при розрахунку за формулою для окремих градацій цього фактора виходить коефіцієнт більше одиниці, менше одиниці або більше і менше одиниці, в залежності від того, яка з градацій прийнята в якості основної;

  б) коли величина відхилення

  по фактору, вплив якого намічається врахувати за допомогою поправочного коефіцієнта, при окремих градаціях іншого чинника різко різна.

  Таким чином, похибка норм при застосуванні поправочних коефіцієнтів знаходиться в межах допустимої;

  в) коли даний фактор враховується при розрахунку норм виробітку як співмножник (3-тя група умов). Якщо цей фактор має одне значення, то зазначений співмножник безпосередньо представляє собою поправочний коефіцієнт. Якщо фактор має кілька значень, причому норми виробітку повинні бути встановлені в одиницях виміру, відповідних його розмірності, то поправочні коефіцієнти розраховуються для кожного з цих значень.

  Виконання роботи

  Законспектувати та знати:

  - види факторів, що впливають на рівень норм виробки;

  - формули визначення поправочних коефіцієнтів до норм виробки.

  Питання для самоконтролю

  1. Які фактори впливають на рівень норм виробки?

  2. Як розрахувати поправочні коефіцієнти до норм виробки?

  Тематичний контроль

  - перевірка конспекту;

  - практична робота № 1, № 2;

  - семінарське заняття № 3.