Самостійна робота № 3

  Тема: Методика проектування робочих процесів при нормуванні праці

  Мета роботи: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:

  - вміти визначати напрямки проектування робочих процесів;

  - знати склад робочих процесів;

  - розуміти необхідність вибору технологічного паспорта;

  - аналізувати підбір технологічних нормативів для розрахунку нормативів часу.

  Основні питання теми

  1. Визначення складу робочих процесів.

  2. Вибір технологічного паспорту.

  3. Визначення складу робочих процесів по операціям.

  4. Визначення технологічних нормативів для розрахунку нормативу часу.

  Рекомендована література

  1. Должиков П.М., Величко Н.М., Должикова А.П. Основы экономики и управления горным предприятием: Учебное пособие. - Донецк: Норд-пресс, 2009, с. 34 - 36.

  2. Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. – М: Высшая школа, 1976, с. 100 – 107.

  Теоретичні відомості

  Проектування робочих процесів повинно проводитися в двох напрямках:

  - для встановлення єдиних норм праці;

  - для встановлення типових (еталонних) норм, праці і складання інструкційно-технологічних карт.

  Інструкційно-технологічна карта - це положення і правила щодо виконання робочого процесу, складені на основі аналізу досвіду роботи кращих робітників і бригад. У карті наведені також можливі мінімальні витрати часу на окремі операції і технологічні перерви.

  При встановленні типових (еталонних) норм необхідно проектувати таку організацію праці, яка забезпечує повне використання техніки і найбільш високу продуктивність праці. Тому при проектуванні процесів необхідно застосовувати найбільш ефективні технологічні паспорта (кріплення і управління покрівлею, буровибухових робіт тощо) та технологічні нормативи в порівнянні з існуючими, а також визначати найбільш доцільний склад процесів по операціях.

  Розглянемо методику вирішення цих питань.

  1. Визначення складу робочих процесів

  Склад процесів проектується при встановленні агрегатних норм виробітку у зв'язку з необхідністю встановлення нормативной чисельності робітників, що обслуговують комплекс машин і обладнання. Проектування виконується на основі аналізу фактичного складу процесів за даними фотоспостереження, паспортів комплексних норм виробітку і розцінок, а також пропозицій спостерігачів. При цьому всі процеси діляться на три групи: виконання яких обов'язково у всіх випадках і при будь-яких умовах роботи; наявність яких обумовлено впливом окремих факторів, що зустрічаються не на всіх робочих місцях; виконувані внаслідок недоліків в технології або організації робіт.

  На основі цих даних складається таблиця за формою 8 для визначення нормативного складу процесів.

  2. Вибір технологічного паспорта

  При виборі технологічного паспорта потрібно враховувати відповідність його існуючим гірничотехнічним умовам і економічність.

  Так, наприклад, при виборі технологічного паспорта колійного розвитку і механізації маневрових робіт на навантажувальних пунктах лав необхідно зіставляти очікувану економію з сумою додаткових витрат, пов'язаних зі збільшенням площі перетину відкаточних виробок, механізацією тощо. Дослідження показують, що пристрій разміновок у лав через 100-300 м з переходом на двоколійний перетин штреку економічно доцільно лише при добовому навантаженні на лаву не менше 400-500 т. при цьому тривалість маневрів скорочується до 0-12 хв. При виборі технологічного паспорта буропідривних робіт в якості критерія приймається трудомісткість одиниці кінцевої продукції (1 т вугілля, метр виробітку) в людино-годинах.

  3. Визначення складу процесів по операціях

  Метою цього визначення є приведення складу процесів і відповідність вимогам і умовам, які необхідно дотримуватися при встановленні галузевих, басейнових, місцевих єдиних або еталонних норм праці, а також при складанні інструкціоіно-технологічних карт.

  Для визначення складу процесів з хронокарти виписуються операції з угрупованням їх по гірничо-геологічними умовами, що викликають зміну складу процесу.

  Непродуктивні операції повинні бути усунені в результаті проведення необхідних організаційно-технічних заходів. При встановленні місцевих норм ці заходи розробляються безпосередньо для даного робочого місця і проводяться в процесі впровадження норм, а при встановленні узагальнених норм - розробляються як типові і вказуються, в інструкціях по впровадженню норм.

  Причини невиконання тих чи інших операцій на окремих робочих місцях такі:

  - прагнення робочих прискорити процес;

  - застосування більш раціональних технологічних паспортів, в результаті можуть бути виключені деякі операції (наприклад, расплітовка великих шматків при механізованому прибиранні породи за рахунок збільшення маси заряду шпурів і кращого розпушування породи);

  - неповний облік умов при поділі робочих місць за типовими групами (наприклад, наявність породних прошарків, що відкидаються в вироблений простір при оформленні забою тощо).

  При встановленні еталонних норм або інструкційно-технологічних карт необхідно виключати зі складу процесу всі операції, без яких, як показав досвід роботи кращих бригад, можна обійтися при більш раціональної технології і організації даного робочого процесу і суміжних з ним. При цьому повинні бути розроблені і здійснені відповідні заходи, наприклад, щодо зменшення кількості повторень допоміжних операцій, по виключенню або скорочення їх тривалості тощо. При встановленні єдиних або місцевих норм праці операції, які розглядаються, включаються до складу процесу, тому що більш раціональні способи роботи ще не набули масового поширення в передових бригадах, стосовно яких розробляються норми. Їх використання є резервом подальшого зростання продуктивності праці і перевиконання норм. Ступінь поширення цих операцій враховується шляхом усереднення нормативів часу.

  Операції, що не виконуються в деяких забоях внаслідок відмінності гірничо-геологічних умов, якщо вони не виділені в особливі градації, включаються до складу процесу. При розрахунку норм вирабітку ступінь їх поширення враховується шляхом усереднення нормативів часу в межах кожної типової групи (градації) умов.

  4. Визначення (підбір) технологічних нормативів для розрахунку нормативів часу

  Для встановлення єдиних норм виробітку застосовуються типові технологічні нормативи, що відповідають установленим на підприємствах умовами і технологічним паспортами (паспортами швидкості подачі комбайнів і врубових машин, паспортами колійного розвитку і механізації маневрових операцій на навантажувальних і обмінних пунктах тощо). При встановленні типових норм необхідно оптимізувати ці умови і паспорта.

  Виконання роботи

  Законспектувати та знати:

  - напрямки проектування робочих процесів;

  - визначення складу робочих процесів;

  - необхідність вибору технологічного паспорта;

  - підбір технологічних нормативів для розрахунку нормативів часу.

  Питання для самоконтролю

  1. Які напрямки проектування робочих процесів Ви знаєте?

  2. В чому заключається методика визначення складу робочих процесів?

  3. В чому полягає процес вибору технологічного паспорту?

  4. В чому заключається методика підбору технологічних нормативів для розрахунку нормативів часу?

  Тематичний контроль

  - перевірка конспекту;

  - практична робота № 1, № 2;

  - семінарське заняття № 3.