Самостійна робота № 2

  Тема: Облік та аналіз виконання норм виробітку оплати праці працівників шахти

  Мета роботи: після засвоєння матеріалу теми студентові необхідно:

  - розуміти мету обліку норм виробітку на гірничому підприємстві;

  - знати за якими формулами розраховується процент виконання норм виробітку;

  - вміти розраховувати виконання норм виробітку;

  - розуміти необхідність перегляду норм виробітку;

  - знати і вміти визначати напруженість норм.

  Основні питання теми

  1. Мета обліку та аналізу норм виробки.

  2. Метод визначення проценту виконання норм виробки.

  Рекомендована література

  1. Беда Ф.П. Економіка, організація та планування діяльності вугільних підприємств. – Львів: Магнолия, 2007, с. 185 – 187.

  2. Должиков П.М., Величко Н.М., Должикова А.П. Основы экономики и управления горным предприятием: Учебное пособие. - Донецк: Норд-пресс, 2009, с. 20 – 24.

  3. Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. – М: Высшая школа, 1976, с. 60 – 61.

  Теоретичні відомості

  Систематичний облік виконання норм виробітку здійснюється з метою аналізу якості чинних норм, регулярної перевірки їх відповідності зміні організаційно-технічним і гірничо-геологічним умовам виробництва. Також дуже важливим є виявлення відхилення фактичного рівня продук­тивності праці від діючих норм.

  Облік і аналіз виконання норм виробітку на підприємствах вугільної промисловості здійснюється за формами ПН і 1ПН - вугілля. Мета аналізу полягає в наступному:

  - оцінка ступеня напруженості норм;

  - встановлення відповідності норм умовам виробництва;

  - виявлення причин невиконання норм на очисних, підготовчих і інших роботах;

  - виявлення і реалізація резервів підвищення продуктивності праці.

  Важливою складовою аналізу є визначення проценту виконання норм виробітку. Якщо робітник протягом звітного періоду виконує одну і ту ж роботу, то відсоток виконання норм (В%) визначається за формулою:

  ,

  де Q - обсяг виготовленої продукції (виконаної роботи) за місяць;

  Нв - змінна норма виробітку в одиницях виготовленого обсягу продукції (виконаної роботи);

  N - фактична кількість виходів робітника або бригади за місяць.

  Якщо робітник або бригада робітників на різних робочих місцях виконують роботи, на які встановлені різні норми виробітку, відсоток їх виконання (В % ) визначається за формулою:

  ,

  де Qi - обсяги робіт на кожному робочому місці;

  Ні - норма виробітку на кожному робочому місці;

  Ni - число відпрацьованих виходів на кожному робочому місці;

  n - загальна кількість робочих місць.

  Вивчення показників виконання норм виробітку дозволяє дати оцінку якості цих норм, а також організації праці на гірничому підприємстві.

  Необхідно відмітити, що умови виробництва на гірничих підприємствах, як правило, надзвичайно динамічні і мінливі. Це пояснюється тим, що на шахтах впроваджується нова техніка, прогресивні технології, вдос­коналюється організація праці. Крім цього, дуже часто міняються гірничо-геологічні умови, як правило, вони погіршуються. Для того, щоб забезпечити об'єктивність і відповідність норм умовам виробництва, їх необхідно переглядати. Як правило, при цьому переглядають застарілі і помилково встановлені норми праці. Застарілими вважаються ті норми, які є нижчими фактичного рівня продуктивності праці, який досягнутий більшістю робітників. Критерієм, за яким визначають застарілі норми виробітку, являється коефіцієнт їх напруженості (kn):

  ,

  Коли kn > 1 (і значно більше) - норми виробітку не виконуються. Якщо в процесі аналізу буде встановлено, що причини, через які норми не виконуються, є об'єктивними, норми переглядаються у меншу сторону, тобто їх рівень знижується.

  Коли kn < 1 (і значно менше) - норми систематично перевиконуються, їх необхідно переглянути у більшу сторону, тобто підняти їх рівень.

  Коли kn =1 (або майже дорівнюється) - норми виробітку відповідають умовам виробництва і вони є прогресивними.

  Якість норм праці

  Якість норм праці визначається ступенем їх обгрунтованості - прогресивності, напруженості і точності.

  Технічна обоснованість норми праці - норма, яка відображає правильний підбір і справний стан знарядь праці, дотримання правил безпеки, нормальний фізіологічний режим роботи, принцип економічності, рівень кваліфікації робітників і організації їх праці, який відповідає єдиним або типовим нормам.

  Для визначення прогресивності і напруженості норм праці, а також для правильного вирішення питань методології їх встановлення необхідно знати середньогалузевий і необхідний час.

  С ередньогалузеви й час - час, що витрачається в середньому по галузі (або по басейну) на виконання одиниці обсягу роботи з даного процесу.

  Необхідн ий час - час, який відповідає визначенню технічно обгрунтованих єдиних норм праці. Встановлені з урахуванням цього часу норми праці називаються прогресивними. Застосування таких норм створює у робітників стимул до підвищення кваліфікації і поліпшенню організації праці. Отже, необхідний час, прийнятий при встановленні прогресивних норм праці, має бути менше середньогалузевого. Необхідність впровадження прогресивних норм наголошувалося неодноразово. Якщо прогресивні норми освоєні на більшості підприємств, то встановлюються нові, реалізація яких веде до подальшого зниження середньогалузевого часу і підвищенню продуктивності праці. Встановлення прогресивних норм праці є важливим засобом впливу на рівень середньогалузевого часу в бік його зниження.

  Поняття технічно обгрунтованих і прогресивних норм органічно між собою пов'язані: облік одних тільки гірничотехнічних умов у відриві від умов їх використання неприпустимий, так як при цьому знецінюється нормування праці як фактор росту його продуктивності.

  Під напруженістю норм праці слід розуміти співвідношення між передбаченим ними і фактичною середньою величиною зусиль, що витрачаються всіма робітниками на виконання даного обсягу роботи, і пов'язаних як з особистими (кваліфікація, інтенсивність праці), так і з організаційними чинниками.

  Для здійснення принципу рівної оплати за рівну працю необхідно забезпечити рівну напруженість норм праці при однакових умовах праці. Рівна напруженість норм праці забезпечується систематичної роботою на підприємствах з перегляду застарілих і занижених норм у зв'язку з поліпшенням техніки і технології виробництва.

  Виконання роботи

  Законспектувати та знати:

  - мету обліку норм виробітку на гірничому підприємстві;

  - за якими формулами розраховується процент виконання норм виробітку;

  - необхідність перегляду норм виробітку;

  - за якою формулою розраховується напруженість норм.

  Питання для самоконтролю

  1. Яка мета обліку норм виробітку на гірничому підприємстві?

  2. За якими формулами розраховується процент виконання норм виробітку?

  3. Чому періодично виникає необхідність перегляду норм виробітку?

  4. За якою формулою визначається напруженість норм?

  5. Чим визначається якість норм праці?

  Тематичний контроль

  - перевірка конспекту;

  - семінарське заняття № 2.