Практична робота № 2

Тема: «Розрахунок комплексної норми виробітку для підготовчого вибою».

Мета: навчитися розраховувати комплексну норму виробітку для підготовчого вибою.

Оснащеність: методичні вказівки.

Література: Беда Ф.П. Економіка, організація та планування діяльності вугільних підприємств. – Львів: Магнолія, 2007.

Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. - М.: Недра, 1976.

Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних шахт. – К., 2004.

Єдині норми часу на технічне обслуговування очисних і підготовчих вибоїв у ремонтно-підготовчу зміну. - Донецьк: Донецький ЦОТ, 1998.

Єдині норми виробітку на очисні й підготовчі роботи. – К., 2006.

Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних шахт. – К., 2004.

Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни «Основи технічного нормування» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» (Підземна розробка корисних копалин).

Основні теоретичні відомості

Див. практичну роботу № 1.

Розрахунок зводимо в таблиці 8, що наведена в додатку 6.

Початкові дані для розрахунку комплексної норми виробітку для видобувної дільниці наведено в таблиці 9 додатка 7.

Хід роботи

1. Визначаємо склад робочих процесів, що входять до повного циклу.

2. Розраховуємо обсяги робіт по процесах на цикл.

3. По збірниках ЄНВ знаходимо норми виробітку для кожного робочого процесу, поправочні коефіцієнти до норм виробітку, найменування професій і кваліфікаційні розряди робітників (витяги зі збірників ЄНВ наведені в Додатку 8 таблиці 10-13), знайдені норми виробітку й поправочні коефіцієнти заносимо в таблицю 8 (гр. 4, гр. 5).

4. Розраховуємо встановлені норми виробітку по кожному процесу як добуток норми по збірнику ЄНВ (Нв. табл) і поправочних коефіцієнтів (К1 * К 2 * К 3 * ... * Ki = К заг.).

5. Заносимо в таблицю 8 обсяги робіт по процесах.

6. Розраховуємо трудомісткість робіт по процесах, крім проведення штреку комбайном й технічного обслуговування й ремонту.

7. Визначаємо сумарну трудомісткість робіт на цикл.

8. Розраховуємо комплексну норму виробітку для підготовчого вибою.

Порядок здійснення розрахунків:

1. Розрахунок обсягів робіт по процесах на зміну

1.1 Визначення складу робочих процесів, виконаних у вибої впродовж однієї зміни по проведенню виробки.

Склад робіт установлюється залежно від способу транспортування гірничої маси від комбайна, наявності водовідливної канавки, необхідності її кріплення, матеріалу кріплення, способу доставки кріпильних матеріалів.

Виробка проводиться без водовідливної канавки, з навантаженням гірничої маси на конвеєр.

До складу робіт входять:

• виймання гірничої маси комбайном;

• нарощування протипожежного ставу (ППС);

• вивантаження й доставка матеріалів.

Нормою виробітку на проведення виробки комбайном враховано й окремо не нормується кріплення виробки, нарощування конвеєра, настилання постійного рейкового шляху, навішення вентиляційного ставу.

1.2 Розрахунок обсягів робіт по робочих процесах на зміну.

Обсяг робіт за зміну по проведенню виробки комбайном (змінне просування) у погонних метрах приймаємо рівним установленій нормі виробки на зміну.

Агрегатна норма виробітку приймається по збірнику ЄНВ. У неї включаються всі процеси, крім нарощування ставу ППС і вивантаження-доставка матеріалів. Установлена норма виробітку розраховується як добуток норми виробітку табличної й поправочних коефіцієнтів:

, п. м. (2.1)

Установлюється залежно від марки комбайну, площі виробки в проходці, відношення ΔS площі вугільного вибою (Sвуг.в.) до загальної площі перетину виробки (Sз. начорно) в %, відстані між рамами. (Додаток 8 таблиці 10-13).

, (2.2)

де Кзаг.- добуток поправочних коефіцієнтів. Таблична норма виробітку розрахована на певні умови. Відхилення від цих умов ураховується за допомогою поправочних коефіцієнтів Кі (Додаток 8).

(2.3)

Змінне просування виробки Vзм приймаємо рівним або більше встановленої норми виробітку (Нв. вст.) з урахуванням установки цілого числа рам. Обсяг робіт по кріпленню виробки дорівнює:

, рам (2.4)

де LР - відстань між рамами, м.

Обсяг робіт по нарощуванню труб ППС, вентиляційного ставу й стрічкового конвеєра (якщо такий є за умовою) дорівнює змінному просуванню V зм:

, п. м. (2.5)

Обсяг по нарощуванню рейкового шляху залежить від змінного просування V зм і кількості рейкових шляхів на даній виробці (за умовою).

,п. м. (2.6)

де Чрш - кількості рейкових шляхів за умовою на даній виробці, шт.

При визначенні обсягів робіт по вивантаженню й доставці матеріалів необхідно враховувати, що металокріплення, рейки й труби є довгомірними, негабаритними матеріалами й відносяться до IV групи по вивантаженню й доставці. Одиницею виміру даних робіт є тонни. Їхній обсяг визначається як сума ваги даних матеріалів на змінне просування вибою. Змінний обсяг робіт по вивантаженню й доставці матеріалів IV групи:

, тонн (2.7)

де - обсяг по вивантаженню й доставці елементів аркового кріплення, тонн;

- обсяг по вивантаженню й доставці труб ППС, тонн;

- обсяг по вивантаженню й доставці рейок, тонн.

Для визначення змінного обсягу по вивантаженню й доставці елементів аркового кріплення необхідно знати масу одного комплекту кріплення заданого типорозміру й кількість рам, що встановлюють, за зміну. Масу комплекту кріплення визначають за «Типовими перетинами гірничих виробок, які закріплені металевим кріпленням визначеного типу (КШПУ, АППК, АП або інших залежно від завдання)». Конструктивні параметри кріплення КШПУ наведені в додатку 9 таблиці 15.

, тонн (2.8)

де Мкр - маса одного комплекту кріплення, кг

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці труб ППС залежить від діаметра труб:

, тонн (2.9)

де Мппс - маса 1 метра труби, кг. Приймаємо 19 кг при діаметрі труби 4", 24 кг при діаметрі труби 6".

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці рейок залежить від типу рейок й розраховується на дві нитки колії.

, тонн (2.10)

де Мрп - маса 1 метра рейок, кг. Приймаємо масу 24 кг для рейок марки Р-24, 33 кг для рейок марки Р-33, 34 кг для рейок марки Р-34.

До другої групи по вивантаженню й доставці матеріалів відноситься матеріал затягування дерево, металева сітка, з/б і шпали. Змінний обсяг вивантаження й доставки лісоматеріалів визначається в м3, інших матеріалів – у тоннах.

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці дерев'яного затягування залежить від периметра виробки по рамі кріплення, що визначається за «Типовими перетинами гірничих виробок, які закріплені металевим кріпленням визначеного типу (КШПУ, АППК, АП або інших залежно від завдання)». Для виробок закріплених кріпленням КШПУ дані наведені в додатку 9 таблиці 15 .

, м3 (2.11)

де Р - периметр виробки по рамі кріплення (додаток 10), м;

0,045 - товщина затягування: 4,5 см = 0,045 м.

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці залізобетонного затягування визначається за «Типовими перетинами гірничих виробок, які закріплені металевим кріпленням визначеного типу (КШПУ, АППК, АП або інших залежно від завдання)» у м3 і переводиться в тонни.

, тонн (2.12)

де - витрати з/б затягування на 1 м покрівлі виробки (додаток 9 таблиця 15), м 3.

- витрати з/б затягування на борти виробки (додаток 9 таблиця 15), м 3.

1,9 – об'ємна вага залізобетонного затягування, т/м3.

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці сітки залежить від периметра виробки по рамі кріплення, що визначається за «Типовими перетинами гірничих виробок, які закріплені металевим кріпленням визначеного типу (КШПУ, АППК, АП або інших залежно від завдання)». Для виробок закріплених кріпленням КШПУ дані наведені в додатку 9 таблиці 15.

, тонн (2.13)

де Р - периметр виробки по рамі кріплення (додаток 9 таблиця 15), м;

0,005 - маса 1 м2 сітки: 5 кг = 0,005 тонни;

1,05 - коефіцієнт нахльосту сітки при монтажі.

Змінний обсяг по вивантаженню й доставці шпал залежить від матеріалу шпал, відстані між шпалами й кількості рейкових шляхів у даній виробці.

, м3 (2.14)

де 0,051 - обсяг дерев'яної шпали довжиною 1,7 м шириною 0,2 м висотою 0,15 м, м3;

Lшп - відстань між шпалами.

2. Визначаємо трудомісткість робіт з виймання гірничої маси, приведену до однієї зміни:

ТР зм = (ТР табл.в. вст.) *V зм, чол.- зм. (2.15)

де ТР табл. - потрібна трудомісткість або норма обслуговування агрегату по таблиці, чол.- змін. (Додаток 8 таблиці 10-13);

Нв. вст - встановлена норма виробітку, м. п.,

Vзм - змінне просування вибою, м. п., у тому числі: трудомісткість машиніста гірничо виймальних машин VI розряду:

ТР мгвм = Vзмв. вст., чол.- зм. (2.16)

Трудомісткість прохідників V розряду:

ТР прох.= ТР зм - ТР мгвм, чол.- зм. (2.17)

Норматив чисельності прохідників для ремонту й технічного обслуговування устаткування в ремонтно-підготовчу зміну ТРто приймаємо відповідно до «Єдиних норм часу на технічне обслуговування й ремонт забійного встаткування очисних і підготовчих вибоїв у ремонтно-підготовчу зміну» (Додаток 9 таблиця16).

Приводимо трудомісткість ремонтних робіт до однієї зміни, тому що ремонт устаткування здійснюється на добу.

Тоді трудомісткість технічного обслуговування й ремонту для машиністів гірничо виймальних машин VI розряду дорівнює:

ТРто мгвм = ТРто мгвм табл /(6 * nзм), чол.- зм. (2.18)

де nзм - число прохідницьких змін за добу, nзм = 3 зміни;

Трудомісткість прохідників V розряду по технічному обслуговуванню й ремонту прохідницького устаткування дорівнює:

ТРто прох = ТРто прох табл /(6 * nзм ),чол.- зм. (2.19)

Подальший розрахунок здійснюємо в таблиці 1.

Пояснення до складання таблиці 1.

У графу 2 заносяться всі процеси робіт, що входять до виробничого циклу.

Графа 4 заповнюється по збірниках ЄНВ відповідно до гірничо-геологічних і технічних умов завдання.

У графу 5 заноситься добуток поправочних коефіцієнтів на невраховані нормами виробітку умови по відповідному процесу робіт (з ЄНВ).

Графа 6 - це добуток гр. 4 на гр. 5 (гр. 4 * гр.5).

У графу 7 заносяться обсяги робіт по процесах, що входить до циклу.

У графу 8 заноситься частка від ділення даних графи 7 на дані графи 6, гр.7/гр.6), з точністю до 3 - х знаків після коми.

Графа 9 - у цій графі вказується збірник ЄНВ, по якому береться норма виробітку, номер таблиці, номер рядка в таблиці й літерне позначення графи таблиці, де взята норма виробітку.

Потім знаходиться сумарна трудомісткість всіх робіт на цикл ΣТР (підсумок графи 8 таблиці 8).

Комплексна норма виробітку визначається за формулою:

Нк = Vзм/ ΣТР, м.п./чол. (2.20)

де Vзм - обсяг робіт по проведенню, м. п.;

ΣТР - сумарна трудомісткість всіх робіт на зміну, чол.- зм.