Тема № 1. Сутність і значення наукової організації праці

1. Наукова організація праці, її сутність і значення.

2. Поняття нормування праці, його функції.

Праця є необхідною умовою існування і розвитку людського суспільства.

Елементи праці:

1. Безпосередньо праця, тобто діяльність людей, направлена на досягнення певної виробничої мети. Фізична праця зазвичай супроводжується певними витратами розумової праці, яка у робочого - виконавця заключається в ознайомленні із завданням, предметом та засобами праці, обмірковуванні способу виконання задачі, розрахунках та розмітці предмета праці та т. д.

2. Предмети праці.

3. Знаряддя праці, за допомогою яких здійснюється робочий процес.

З технічним прогресом, впровадженням комплексної механізації і автоматизації робочий з безпосереднього виконавця перетворюється на керівника робочих процесів, який здійснює функції наладки і контролю роботи машин. Разом з цим підвищується питома вага розумової праці в загальних її витратах.

Продуктивність праці багато в чому залежить від її організації. Організацією праці на промислових підприємствах є трудова діяльність людей в даній області суспільного виробництва, а предметом - закономірності розвитку організації праці і способи їх використання в цілях підвищення продуктивності та покращення умов праці.

В сучасних умовах наукова організація праці повинна не тільки сприяти збільшенню її продуктивності, але й забезпечувати покращення умов та підвищення привабливості роботи, а цим самим створювати базу для поступового перетворення праці з засобу для існування в першу життєву необхідність.

Переваги впровадження НОП:

1. Вдосконалюються способи та прийоми роботи.

2. Створюються найбільш сприятливі умови праці.

3. Доцільніше використовується робочий час.

4. Усуваються несприятливі впливи навколишнього середовища на організм робочого.

5. Підвищується безпека робіт, що особливо важливо для працюючих в підземних умовах.

6. Міцніє трудова і технологічна дисципліна.

7. Зменшується брак.

8. Росте відповідальність за доручену справу.

9.Підвищуються заробітна плата та життєвий рівень працюючих.

На сьогодення за рахунок впровадження НОП в промисловості щорічно досягається 1/5 частина загального приросту продуктивності праці.

Недоліки в області впровадження НОП і наукового нормування праці:

1. Впровадження НОП інколи обмежується окремими робочими місцями.

2. Недостатньо враховуються умови технічного прогресу.

3. Строки складання планів НОП затягуються, а плани не пов’язуються в достатній мірі з плануванням об’єму виробництва, продуктивності праці і собівартості.

2. Поняття нормування праці, його функції

Організація праці нерозривно пов’язана з її нормуванням.

Нормування - визначення, контроль і регулювання необхідних витрат робочого часу на виготовлення одиниці продукції (об’єму роботи) або об’єму роботи в одиницю часу, які є мірою праці, на основі якої встановлюються відповідні норми праці.

Як галузь економічної науки нормування праці вивчає закономірні зв’язки витрат часу і продуктивності праці при виконанні робочих процесів з матеріально-технічними та організаційними умовами виробництва з метою встановлення і регулювання норм праці.

Об’єктом нормування праці є робочі процеси, які вивчаються з точки зору їх змісту, способів виконання, узгодження робочих дій і досягнення найбільшої економії часу.

Функції нормування:

1. Разом з правильною тарифікацією робіт і системою заробітної плати воно є засобом здійснення принципу створення матеріальної зацікавленості працюючих в результатах їх праці.

2. Нормування використовується при проектуванні робочих процесів і встановленні нормативів навантаження на вибій. Правиль­не нормування праці створює у робочих стимул до впровадження НОП і підвищення продуктивності праці.

3. Розробка матеріалів, необхідних для проектування організації виробництва; до них відносяться: нормативи робочої швидкості гірничих машин, нормативи часу на різні виробничі опера­ції і перерви в роботі (через маневри на навантажувальних і обмінних пунктах, через вибухові роботи, для відпочинку і т. д.).

4. Норми праці представляють собою основу планування виробництва по наступним важливим показникам: об’єм продукції, чисельність працюючих, продуктивність праці, фонд заробітної плати, собівартість по елементу «Заробітна плата».

В гірничодобувній промисловості діючими збірниками норм виробки охоплені 98% робочих-відрядників; нормування праці розповсюджено на робочих-погодинників, інженерно-тех­нічних робітників та службовців, для яких встановлюються нормативи чисельності.

Однак в області впровадження НОП і наукового нормування праці є і деякі недоліки. Впровадження НОП інколи обмежується окремими робочими місцями, недостатньо враховуються умови технічного прогресу, строки складання планів НОП затягуються, а плани не пов’язуються в достатній мірі з плануванням об’єму виробництва, продуктивності праці і собівартості.

Питання для самоконтролю:

1. Що вивчає наука організація праці, об’єкт та предмет її вивчення?

2. Перерахувати елементи праці, охарактеризувати кожний з них.

3. Який з елементів праці є визначним і чому?

4. Що таке продуктивність праці?

5. Дати поняття технічному нормуванню праці, розкрити його об’єкт, задачі, мету.

6. Охарактеризувати функції нормування.